Додаток

до рішення міської ради

від 05.08.2020 № 488

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг та

модернізації Центру надання адміністративних послуг у Глухівській міській раді Сумської області

на 2020-2022 роки


І. Загальні положення

Концепція розроблена на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», Розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15.02.2006 р. «Про схвалення Концепції розвитку системи адміністративних послуг органами виконавчої влади» та інших нормативних актів.

2. Сучасний стан надання адміністративних послуг

Однією з актуальних проблем є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напрямку є своєчасне, повне та якісне надання адміністративних послуг населенню.

Система надання адміністративних послуг у Глухівській міські раді має наступні особливості, зокрема:

- суб’єкти надання адміністративних послуг розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування для отримання адміністративної послуги вимагає від одержувача послуг здійснення цілої низки погоджувальних дій, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- у більшості виконавчих органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дня та години прийому;

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг;

- недостатній організаційний та технічний рівень комунікацій між суб’єктами надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;

- часті зміни процедур надання адміністративних послуг;

- відсутність моніторингу якості надання адміністративних послуг;

- незручності при отриманні адміністративних послуг мешканцями.

3. Мета та завдання Концепції

Метою Концепції є забезпечення відкритості діяльності органу місцевого самоврядування та створення комфортних умов для отримання адміністративних й інших послуг шляхом співробітництва між суб’єктами надання адміністративних послуг та Центром надання адміністративних послуг.

Основними завданнями Концепції є:

- налагодження роботи ЦНАП Глухівської міської ради;

- провадження ефективної системи надання адміністративних послуг суб’єктами звернення через ЦНАП;

  • проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг;
  • залучення населення та висвітлення інформації про ЦНАП;
  • розширення Переліку послуг, що надаються через ЦНАП.

4. Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована реалізація Концепції

Існуюча система надання адміністративних послуг у Глухівській міській раді характеризується наявністю певних недоліків та не відповідає сучасним управлінським стандартам, що створює труднощі для суб’єктів звернень та потенційно підвищує ймовірність корупційних ризиків, а саме:

- прийом суб’єктів звернень здійснюється в окремих кабінетах, а не в єдиному відкритому просторі;

- відсутнє належне облаштування приміщення ЦНАП, де можна працювати за принципом «відкритого офісу» та «єдиного вікна», що запобігає проявам корупційних ризиків;

- недосконала матеріально-технічна база та ресурсне забезпечення ЦНАП уповільнюють надання адміністративних послуг;

- відсутнє програмне забезпечення, що забезпечує документообіг для пришвидшення надання адміністративних послуг;

- відсутня системність у підвищенні кваліфікації та навчаннях посадових осіб, які працюють в ЦНАП;

- населення громади не має достатньої інформації про роботу ЦНАП та послугах, які через нього надаються;

- відсутні супутні послуги (зокрема, можливість здійснити банківські платежі через термінал);

- невідпрацьована комунікація між ЦНАП та структурними підрозділами органів виконавчої влади;

- недосконалість різних реєстрів та баз даних створюють перешкоди для суб’єктів звернення для своєчасного та якісного отримання адміністративних та інших послуг;

- відсутність каналів комунікації та поширення інформації заважає суб’єктам звернення отримувати актуальну інформацію про діяльність ЦНАП.

З метою досягнення поставлених завдань та вирішення проблемних питань передбачається шляхом реалізація наведених далі заходів.

5. Напрямки реалізації Концепції

Для реалізації Концепції пропонується реалізація наступних заходів:

з.п.

Назва та зміст заходу

Терміни реалізації

1.

Фізичне створення сучасного ЦНАП за принципом «єдиного відкритого офісу»

2020 рік

2.

Створення розділу «ЦНАП» на офіційному сайті Глухівської міської ради

2020 рік

3.

Підготовка та затвердження розпорядчих документів органу місцевого самоврядування, що регулюють діяльність ЦНАП

2020 рік

4.

Підготовка спеціалістів, які можуть надавати витяги з ДЗК

2020-2021 роки

5.

Благоустрій прилеглої до ЦНАП території

2020

6.

Придбання й встановлення обладнання для надання паспортних послуг

до 2021 року

7.

Професійна підготовка працівників, які будуть здійснювати роботу на обладнанні для надання паспортних даних

до 2021року

8.

Створення електронної системи внутрішнього документообігу

2020-2021

9.

Ведення реєстру територіальної громади

постійно

10.

Залучення та інформування населення про діяльність ЦНАП та застосування гендерноорієнтованого підходу у його роботі

постійно

11.

Обмін досвідом та підвищення кваліфікації

постійно

12.

Розширення переліку послуг

за потреби

13.

Оновлення розпорядчих документів органу місцевого самоврядування, що регулюють діяльність ЦНАП

за потреби

 6. Фінансове забезпечення Концепції

Фінансування реалізації Концепції здійснюється в межах кошторисних призначень з державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Розпорядником коштів на фінансування розвитку системи надання адміністративних послуг Глухівської міської ради визначається Глухівська міська рада.

7. Координація та контроль за ходом реалізації Концепції

Координацію дій щодо Концепції здійснює керівництво ЦНАП, яке подає на розгляд Глухівської міської ради інформацію про:

- розміри та потребу фінансування діяльності ЦНАП, а також заходів, спрямованих на розвиток ЦНАП;

- розміри фінансових надходжень до бюджетів різних рівнів від наданих адміністративних послуг;

- пропозиції щодо доцільності включення або виключення адміністративних послуг з затвердженого для ЦНАП Переліку послуг;

- пропозиції з кадрових питань;

- пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, завдань тощо;

- удосконалення роботи ЦНАП.

Плановий Звіт про реалізацію Концепції проводиться раз в півріччя керівником ЦНАП.

Концепція розроблена на період 2020-2022 роки