ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
01.12.2020   № 6

Положення
про центр надання адміністративних послуг
Глухівської міської ради

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр надання адміністративних послуг Глухівської міської ради (далі – ЦНАП) є структурним підрозділом виконавчого комітету Глухівської міської ради (відділом), в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі – суб’єкти звернень).
1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП приймається Глухівською міською радою відповідно до норм чинного законодавства.
1.3. ЦНАП підконтрольний і підзвітний міській раді, підпорядкований – виконавчому комітету міської ради та міському голові. Координацію діяльності ЦНАП здійснює керуючий справами виконавчого комітету Глухівської міської ради згідно розподілу обов’язків.
1.4. У своїй діяльності ЦНАП керується Конституцією України, Законами України «Про адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами.

  1. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основними завданнями ЦНАП є:
2.1.1.Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктами звернень.
2.1.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
2.1.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.
2.1.4. Використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних послуг в онлайн режимі.
2.1.5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, у тому числі – об’єднань громадян, фізичних осіб - підприємців, депутатських звернень та запитів в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
2.1.6. У ЦНАП може здійснюватись прийняття звітів, декларацій та скарг.
2.1.7. Здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції України та законів України, указів Президента України, постанов Верховної ради України та Кабінету Міністрів України.

  1. ПРАВА

3.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних послуг.
3.4. Права та обов’язки працівників ЦНАП регулюються Кодексом законів про працю України, цим положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників ЦНАП.

  1. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис ЦНАП затверджується у встановленому порядку розпорядженням міського голови.
4.2. У структурі ЦНАП передбачені: посади адміністраторів; сектор з питань державної реєстрації, до складу якого входять завідувач сектору – державний реєстратор, державні реєстратори, головний спеціаліст); сектору ведення Реєстру територіальної громади, до складу якого входять завідувач сектору та головні спеціалісти.
4.3. Начальник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:
4.3.1. Здійснює загальне керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦНАП завдань, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів, державних реєстраторів, інших працівників із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг.
4.3.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення та підвищення ефективності роботи ЦНАП.
4.3.3. Представляє ЦНАП у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.
4.3.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на ЦНАП завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
4.3.5. Організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації.
4.3.6. Сприяє підвищенню кваліфікації персоналу ЦНАП.
4.3.7. Сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально - технічного забезпечення відділу.
4.3.8. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників ЦНАП.
4.3.9. Може здійснювати функції адміністратора.
4.3.10. Діє в межах повноважень, визначених законодавчими актами, положенням про ЦНАП та посадовою інструкцією.
4.3.11. Бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову ЦНАП.

  1. ВІДДАЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ

5.1. З метою забезпечення належної доступності до адміністративних послуг усіма мешканцями Глухівської міської громади (далі – ОТГ) при ЦНАП утворюється віддалене робоче місце (далі ВРМ):
1) село Некрасове (вулиця Пушкіна, будинок 32) Шосткинського району Сумської області;
5.2. Працівники ВРМ підконтрольні та підзвітні начальнику ЦНАП, керуючому справами виконавчого комітету Глухівської міської ради та Глухівській міській раді.
5.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ВРМ приймається Глухівською міською радою відповідно до норм чинного законодавства.
5.4. Графік роботи ВРМ, а також перелік послуг, які надаються адміністраторами ВРМ, затверджуються Глухівською міською радою.
5.5. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до чинного законодавства.

  1. ЗАГАЛЬНО - ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Організація надання адміністративних послуг здійснюється через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо адміністраторами.
6.2.У ЦНАП можуть утворюватись робочі місця для прийняття суб’єктів звернень безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, комунальними підприємствами, установами та організаціями.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається та затверджується рішенням міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є міська рада, її виконавчі органи, та органи виконавчої влади.
До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, в результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.
6.3. Працівники ЦНАП діють в межах повноважень, визначених цим положенням та посадовими інструкціями.
6.4. Основними завданнями адміністратора є:
6.4.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
6.4.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6.4.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі – рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.
6.4.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.
6.4.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.
6.4.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
6.4.7. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).
6.5. Адміністратор має право:
6.5.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
6.5.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6.5.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.
6.5.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.
6.5.5. Порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.
6.5.6. Отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних послуг.
6.6. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені (або порядкового номера) та найменування ЦНАП.
6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про Державних земельний кадастр».
6.8. Основними завданнями державного реєстратора є:
6.8.1. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
6.8.2. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця – фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства.
6.8.3. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
6.8.4. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.
6.8.5. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону.
6.8.6. Приймання та видача документів, пов’язаних з проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства.
6.8.7. Надання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства.
6.8.8. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації державного реєстратора, який здійснює повноваження з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно, спеціалістів з питань формування та ведення Реєстру територіальної громади, інших працівників відділу, проведення відповідних нарад, семінарів.
6.8.9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру.
6.9. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.
6.10. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
6.11. За сумлінне виконання повноважень у сфері державної реєстрації державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору.
6.12. Основними завданнями працівників сектору ведення Реєстру територіальної громади є:
6.12.1. Забезпечення формування та ведення Реєстру територіальної громади.
6.12.2. Прийом документів, їх перевірка на наявність підстав для відмови у реєстрації.
6.12.3. Перевірка належності документа, до якого вносяться відомості про місце проживання, його дійсність, формування заяви.
6.12.4. Здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно – територіальної одиниці.
6.12.5. Оформлення та видача довідки про зняття/ реєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб.
6.12.6. Здійснення передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.
6.12.7. Надання відділу ведення Державного реєстру виборців Глухівської міської ради відомостей про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази персональних даних Державного реєстру виборців, уточнення персональних даних виборців у порядку та в строки, визначені законодавством.
6.12.8. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.
6.12.9. Забезпечення ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб.
6.12.10. Організація роботи щодо укомплектування, зберігання та використання архівних документів.
6.12.11. Надання інформації на запити про місце проживання особи та інших персональних даних виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.
6.12.12. Здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно - територіальної одиниці та прибуття до іншої.
6.13. Спеціалісти сектору з питань державної реєстрації виконують повноваження згідно з посадовою інструкцією.
6.14. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш шести днів на тиждень та семи годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ ЦНАП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень. Відділ ЦНАП не рідше, ніж один день на тиждень, здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.
За рішенням органу, що утворив ЦНАП, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
6.15. У ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання.
Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою), що утворив ЦНАП, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Начальник та працівники ЦНАП несуть відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством.
7.2. Начальник ЦНАП несе персональну відповідальність за організацію виконання покладених на відділ завдань і функцій.
7.3. Начальник та працівники ЦНАП несуть відповідальність за:
7.3.1. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків.
7.3.2. Бездіяльність або невикористання наданих їм прав.
7.3.3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.
7.3.4. Порушення етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
7.3.5. Невиконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Під час реалізації повноважень відділ взаємодіє з постійними комісіями міської ради, управліннями, відділами, службами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями, розташованими та території міської ради, відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, об’єднаннями громадян, громадянами.

  1. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЦНАП фінансується за рахунок коштів бюджету міської ради.
Відділ використовує у своїй роботі печатки та штампи відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, облік, зберігання та використання печаток і штампів у виконавчих органах міської ради.

  1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

Ліквідація та реорганізація ЦНАП здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.

                                                   Міський голова                                                                                 Надія ВАЙЛО